ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ๑๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีัธรรมราช
  รายละเอียด : ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ กำหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการดำเนินจัดตั้งฟื้นฟูผู้ประสานงานพลัแผ่นดิน(๒๕ตาสับปะรด)ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครและผู้มีจิตอาสา จำนวน ๒๕ - ๓๐ คนต่อ ๑ หมู่บ้าน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1308 คน