ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 การเปิดเผยราคากลาง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 ต.ค. 2560
262 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 ก.ย. 2560
263 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 ก.ย. 2560
264 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ก.ย. 2560
265 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
146
28 ก.ย. 2560
266 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ของสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
134
28 ก.ย. 2560
267 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ของสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
153
28 ก.ย. 2560
268 การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
124
28 ก.ย. 2560
269 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
139
27 ก.ย. 2560
270 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
139
26 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56